Pracodawca będzie mógł przeczytać twojego e-maila! Nowe przepisy!

W błyskawicznym tempie uchwalono przepisy dotyczące monitoringu, które już od dnia 25 maja 2018 r. stanowią część Kodeksu pracy. Przepisy porządkują tematykę, która do tej pory nie była opisana w przepisach prawa.

silver macbook proCo się zmienia? O czym pamiętać? 

Najważniejsze, konsekwencje nowelizacji przepisów Kodeksu pracy:

  1. Monitoring zostaje w końcu uregulowany w ustawie (wcześniej brakowało takich przepisów).
  2. Cele, zakres i sposób stosowania monitoringu należy ustalić w: układzie zbiorowym pracyregulaminie pracy lub obwieszczeniu (jeśli pracodawca nie jest objęty układem lub zobowiązany do wydania regulaminu pracy).
  3. Pracodawcy powinni dokonać przeglądu swoich wewnętrznych regulacji (które nie zawsze były zawarte w regulaminie pracy, ale czasami wynikały np. z wewnętrznego zarządzenia Spółki)
  4. Nagrania z monitoringu muszą być przechowywane maksymalnie 3 miesiące (z nielicznymi wyjątkami), po tym czasie należy przewidzieć procedurę ich niszczenia.
  5. Pracodawca informuje o wprowadzeniu monitoringu na min. 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.
  6. Monitoring można wprowadzić nie tylko ze względów bezpieczeństwa ale również po to aby chronić tajemnicę przedsiębiorstwa lub po to aby kontrolować produkcję.
  7. Dopuszczalne jest wprowadzenie monitoringu poczty elektronicznej.
  8. Zgodne z prawem są również inne formy monitoringu – obejmie to m.in. montaż nadajników GPS w służbowych samochodach albo zdalny podgląd monitora komputera pracownika.

Jak te przepisy brzmią w ustawie?

W ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. (poz. 1000 Dz. U. RP) zmiany zapisano w następujący sposób:

Do Kodeksu pracy dodano art. 22(2) i art. 22(3) w brzmieniu:

Art. 2221. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6.

9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Art. 2231. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

3. Przepisy art. 222 § 6–10 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.”.

Z całym tekstem ustawy można zapoznać się pod tym adresem: kliknij tu.

Jak uważasz, czy te przepisy są potrzebne w Kodeksie pracy?

Zachęcam do dyskusji i zadawania pytań!

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: