Uważaj! Te przepisy nadal obowiązują pomimo, iż epidemii już nie ma

Stan epidemii z dniem 16 maja 2022 r. został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Nadal jednak w polskim prawie pracy funkcjonują przepisy, które powinien znać każdy pracodawca i pracownik.

1) Doręczenia bez „fikcji doręczenia” czyli dyscyplinarka łatwa do uniknięcia / trudna do wręczenia

Zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 98 ust. 1:

Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

  • Nieodebranie pisma przesłanego za pośrednictwem listu poleconego Poczty Polskiej, nawet po „podwójnym awizo” nie spowoduje skutku doręczenia, a co za tym idzie pismo będzie uznawane za niedoręczone. W takiej sytuacji wyłącznie od woli adresata i tego, czy podejmie pismo lub nie, zależeć będzie skuteczność jego doręczenia.
  • Jest to poważne zagrożenie m.in. w przypadku zamiaru rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (tzw. dyscyplinarnego zwolnienia), ponieważ przepisy nakazują doręczenie pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w przeciągu 30 dni od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Wysłanie dyscyplinarki listem poleconym jest więc bardzo ryzykowne.

2) Dwa dni wolnego dla dawcy krwi

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi:

Art. 9a ust. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;

  • Dawca krwi lub osocza ma więc nadal zapewnione 2 dni płatnego wolnego na koszt pracodawcy

3) Przymusowe udzielenie urlopu nawet bez zgody pracownika

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
Art. 15gc
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

  • urlop zaległy (za 2021 r. i poprzednie lata), w wymiarze do 30 dni może więc zostać polecony pracownikowi do wykorzystania, nawet bez jego zgody,
  • powyższe rozwiązanie nie dotyczy urlopu bieżącego (za 2022 r.).

4) Praca zdalna nadal może zostać przymusowo wprowadzona przez pracodawcę

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). (…)

  • szczegółowo pracę zdalną reguluje „ustawa anty-covidowa”, nadal brak jest regulacji pracy zdalnej w Kodeksie pracy,
  • praca zdalna może być powierzana przymusowo bez zgody pracownika,
  • za fakt wykonywania pracy zdalnej pracownikowi nie przysługuje obecnie żaden obowiązkowy dodatek do wynagrodzenia,
  • warto uregulować zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie.

5) Nadal brak konieczności wykonywania badań okresowych

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: 1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy (…) Kodeks pracy.

  • pracodawca nadal nie musi więc kierować pracowników na badania okresowe

Ponadto,

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1)  w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostają wydłużone do 180 dni;

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Zaciekawił Cię ten artykuł? 

Zachęcam do kontaktu ze mnąW tym celu kliknij >>> tutaj. 

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: