Sądowe dochodzenie należności ze stosunku pracy

Czyli jak sporządzić pozew w prawie pracy

spór

Wiele osób pyta mnie od czego zacząć, kiedy czują, że ich prawa jako pracownika czy pracodawcy są łamane. Trudno z resztą się temu dziwić, „sąd” kojarzy się wielu osobom z nieprzyjazną i zbiurokratyzowaną instytucją, a wiedza o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów również jest niszowa.

Przede wszystkim radzę, aby zainteresować się swoimi prawami. Pierwszym krokiem będzie bowiem świadomość tego, co nam się należy (porada prawnika będzie tutaj bezcenna).

W drugiej kolejności będziemy mogli przejść do meritum, czyli próby rozwiązania sporu. Właśnie temu krokowi chciałbym poświęcić poniższy post.

Warto również przypomnieć, że stereotypowe twierdzenia, iż to pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy, wielokrotnie nie będą miały pokrycia w rzeczywistości.

Zarówno pracownik jak i pracodawca mają wobec siebie określone obowiązki i takie same prawo do żądania, aby  ich przestrzegano.
W dzisiejszych czasach, nierzadko pracownik jest w stanie pogrążyć pracodawcę umiejętnym pozwem, który nie będzie uzasadniony.

O co jednak najczęściej spierają się pracownicy i pracodawcy?

Pracownik:

 • wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę lub za przepracowane godziny nadliczbowe,
 • powództwo o ustalenie stosunku pracy (gdy zamiast umowy o pracę pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne: umowę o dzieło lub umowę zlecenie),
 • przywrócenia do pracy lub odszkodowania związanego z bezprawnych rozwiązaniem umowy z winy pracownika, bez okresu wypowiedzenia (gdy brak było wystarczającej przesłanki do takiego zwolnienia),
 • odszkodowania z powodu wypadku przy pracy,
 • stosowania mobbingu ,
 • niezgodnego z przepisami nałożenia kar porządkowych (powództwo o wykreślenie ich z akt),
 • wydanie świadectwa pracy, bądź jego sprostowanie.

Pracodawca:

 • odszkodowanie za szkodę spowodowane naruszeniem zakazu konkurencji,
 • odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • Odszkodowanie za wyrządzoną pracodawcy szkodę.

GDZIE SKŁADAMY POZEW?

Zgodnie z art. 461 KPC§ 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed:
sąd właściwości ogólnej pozwanego, np. wg. adresu zamieszkania pracodawcy
bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, tam gdzie praca rzeczywiście była świadczona, np. w filii pracodawcy w innym mieście niż jego siedziba
bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. miejsce siedziby pracodawcy zatrudniającego pracownika, np. miejsce siedziby oddziału

JAK?

Jeżeli wartość dochodzonego przez nas roszczenia nie przekracza 10 tys. zł, wtedy obowiązywać będzie nas procedura uproszczona. W takim przypadku pozew wnosimy na formularzu, który można pobrać ze strony Ministerstwa: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

W pozostałych przypadkach, będziemy musieli sporządzić tradycyjny pozew w zwykłej procedurze.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW?   (art. 126 KPC)

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

A także:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

 

ILE BĘDZIE NAS TO KOSZTOWAŁO?

W sprawach o wartości przedmiotu sporu do 50 000 złotych – pozew nie wymaga dokonania żadnej opłaty.

Gdy dochodzimy roszczenia powyżej tej kwoty, należy natomiast uiścić opłatę stosunkową – 5 % wartości przedmiotu sporu.

Opłata stała w wysokości 30 zł jest natomiast pobierana od:

 • apelacji,
 • zażalenia,
 • skargi kasacyjnej,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

WAŻNE TERMINY  (art. 264 KP)

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
 • Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
 • Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

UWAGA NA PRZEDAWNIENIE

Art. 291 KP

§ 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

§ 21. Przepis § 2 stosuje się także do roszczenia pracodawcy, o którym mowa w art. 611 oraz w art. 1011 § 2.

§ 3. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

§ 5. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: