Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim. Jak uzyskać ochronę przed zwolnieniem?

Pracownicy, zwłaszcza kobiety powracające do pracy po urlopie rodzicielskim, obawiają się, że pracodawca pierwszego dnia po powrocie wypowie im umowę o pracę. Niestety, nie raz jest to obawa uzasadniona. Czy  jednak można jakoś temu zapobiec?

Co jest przesłanką uzyskania ochrony przed zwolnieniem?

Po pierwsze, pracownik musi być uprawniony do urlopu wychowawczego (art. 1868 § 1 Kodeksu pracy). Do urlopu wychowawczego uprawniony jest pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (przy czym chodzi o „ogólny staż pracy” czyli nabyty także u poprzednich pracodawców). Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Zazwyczaj urlop wychowawczy jest wykorzystywany po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (trwającego najczęściej 20 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (trwającego zazwyczaj 32 tygodnie).

Obniżenie etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1867 Kodeksu pracy).

W praktyce możliwe jest więc zawnioskowanie np. o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu (najczęściej spotykane). Wniosek nie może jednak obejmować obniżenia niższego niż połowa wymiaru czasu pracy, a więc nieprawidłowe byłoby np. wnioskowanie o obniżenie wymiaru do 1/4 etatu.

Ważne: jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni to z wnioskowania o obligatoryjne obniżenie wymiaru czasu pracy może skorzystać tylko jedno z nich.

Jak obniżenie etatu najczęściej wygląda w praktyce?

Bardzo często, zwłaszcza wśród kobiet karmiących dziecko piersią, można spotkać wniosek o obniżenie etatu do 7/8. Ile efektywnie godzin będzie musiała wówczas przepracować pracownica? Zazwyczaj jedynie sześć godzin dziennie. Pracownica obniża bowiem wymiar czasu pracy do 7/8, a dodatkowo korzysta z przerw na karmienie (art. 187 KP), które przy karmieniu jednego dziecka wynoszą 2 x 30 minut, czyli razem godzinę. W rezultacie przy obniżeniu etatu do 7/8, młoda mama przepracuje jedynie 6 godzin.

Kiedy przysługuje ochrona przed zwolnieniem?

Ochrona przysługuje w dwóch przypadkach:

 1. Po pierwsze w przypadku złożenia wniosku udzielenie urlopu wychowawczego. W takim przypadku ochrona trwa do dnia zakończenia tego urlopu.

Spora część rodziców nie decyduje się jednak na skorzystanie z urlopu wychowawczego ponieważ jest on bezpłatny. Możliwość uzyskania zasiłku wychowawczego (z resztą niewielkiego, obecnie w kwocie 400 zł) jest ograniczona i dotyczy osób względem których ustalono prawo do zasiłku rodzinnego).

Czy są inne możliwości uzyskania ochrony przed zwolnieniem? Tak!

 1. Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy, co automatycznie powoduje nabycie ochrony przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona trwa wówczas do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Kiedy rozpoczyna się ochrona?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku (…). Wniosek powinien być złożony na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy (art. 1867 § 2 Kodeksu pracy.

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa powyżej zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przykład:

Pani Maria po zakończeniu korzystania z urlopu rodzicielskiego zjawiła się w pracy w dniu 1 czerwca. Od razu po pojawieniu się w firmie złożyła wniosek o obniżenie etatu do 7/8. Od dnia złożenia wniosku objęta jest ochroną przed zwolnieniem.

Ważne: ochrona udzielona na mocy komentowanego przepisu zabrania także dokonywania wobec pracownika wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (art. 42 § 1 KP).

Jakie dokumenty złożyć wraz z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Wniosek, o którym mowa w art. 1867 § 2 Kodeksu pracy, o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, zawiera:

1)  imię i nazwisko pracownika;

2)  imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;

3)  wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;

4)  wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

 1. Do wniosku dołącza się:

1)  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;

2)  oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

(§ 24 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków).

Czy powyższa ochrona jest bezwzględna?

Nie, chociaż rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach do których należą:

 1. ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 2. sytuacja gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 3. przypadki zastosowania przez pracodawcę zatrudniającego min. 20 osób, przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników czyli tzw. „ustawy o zwolnieniach grupowych”, którą (chociaż to dłuższy temat, gdyby ktoś z Państwa miał w temacie pytania to zachęcam do ich zadawania).

Masz więcej pytań związanych z uprawnieniami rodzicielskimi? Zapraszam do kontaktu zarówno pracowników jak i pracodawców!  Użyj linku>>> Skontaktuj się ze mną

Wyciąg z przepisów:

Art. 1867 Kodeksu pracy

1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 1868  Kodeksu pracy

1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1)  udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2)  obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Art. 1891 Kodeksu pracy 

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.

39 Komentarzy

 1. Czy osoba uprawniona do urlopu wychowawczego może dokonać więcej niż jednej zmiany wymiaru etatu? Przykład: uprawniona składa wniosek do pracodawcy o zmianę wymiaru do 1/2 etatu na 3 miesiące po podjęciu pracy po urlopie macierzyńskim. W drugim miesiącu pracy składa drugi wniosek o zmianę wymiaru na 7/8 etatu na kolejnych 9 miesięcy. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i czy ochrona będzie zachowana?

  1. Dzień dobry,

   Panie Marku, komentatorzy nie są zgodni w tej kwestii ale moim zdaniem zmiana wniosku jest możliwa jedynie za zgodą pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków wskazuje na treść wniosku o obniżenie etatu. Obligatoryjne jest m.in. wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Pracownik wskazuje więc określony okres a pracodawca przyjmuje to do wiadomości oraz godzi się na obniżenie wymiaru czasu pracy. W tym miejscu kończą się jednak zobowiązania pracodawcy. Moim zdaniem na modyfikację raz złożonego wniosku pracownik powinien otrzymać zgodę pracodawcy. Proszę mieć na względzie, iż to w jakim wymiarze czasu pracy pracuje pracownik ma znaczenie dla pracodawcy, który musi odpowiednio zaplanować pracę temu pracownikowi oraz innym osobom, które wypełniają ew. lukę powstałą po obniżeniu etatu pracownikowi który złożył taki wniosek.

   Pozdrawiam,
   Marcin Frąckowiak

 2. Dzień dobry.
  Jeśli wypowiedzenie nie zostało podpisane przez osobę powracająca po urlopie wychowawczym, czy istnieje nadal możliwość złożenia wniosku o zmianę wymiaru na 7/8?

  1. Dzień dobry,
   Panie Michale, jeśli pracodawca próbował wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, a pracownik odmówił jego podpisu (czyli tak naprawdę odmówił podpisania oświadczenia, iż zapoznał się z treścią wypowiedzenia) wówczas należy stwierdzić, iż wypowiedzenie i tak jest skuteczne. Odmowa podpisania wypowiedzenia nie blokuje tej czynności.
   Być może jednak sprawa wyglądała inaczej i jest w niej więcej wątków do zbadania? Jeśli tak to serdecznie zapraszam do prywatnego i bezpośredniego kontaktu ze mną.
   Pozdrawiam, Marcin Frąckowiak

 3. Dzień dobry,
  Kiedy powinnam złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy tak aby zapewnić sobie ochronę zatrudnienia:
  czy jeszcze przed urlopem wypoczynkowym, który planuję wykorzystać automatycznie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego czy też mogę go złożyć w trakcie trwania urlopu z datą faktycznego powrotu do pracy?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Wniosek powinien być złożony 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Wszystko zależy więc od tego jak długi urlop wypoczynkowy Pani planuje, być może bowiem wniosek trzeba będzie złożyć w jego trakcie. Ochrona zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania obniżonego wymiaru czasu pracy.
   Pozdrawiam M.F.

 4. Dzień dobry,
  Jak liczyć 21 dni? Czy to jest 21 dni roboczych (w moim przypadku należy liczyć od poniedziałku do piątku) Czy jest to ogółem 21 dni biorąc pod uwagę niedziele i święta?

  Pozdrawiam

  1. Pani Natalio, termin 21 dni liczymy wg reguł prawa cywilnego. Zgodnie z art. 111 par. 2 Kodeksu cywilnego: jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Liczymy przy tym wszystkie dni, a nie tylko dni robocze. Przykładowo: jeśli wypowiedzenie zostało doręczone w piątek, to 21 dni liczymy od soboty (dnia następnego) i tak odliczamy kolejne dni.

 5. Witam. Pracuje w korporacji z siecią placówek. Byłam kierownikiem takiej placówki gdy zaszłam w ciążę , a następnie wykorzystywałam urlop rodzicielski i wypoczynkowy bezpośrednio po rodzicielskim. Pod koniec tego urlopu zostałam poinformowana telefonicznie że placówka którą kierowałam zostaje zlikwidowana z dnia na dzień i padła sugestia aby nie wracać. Pytanie. Czy po moim powrocie i za wnioskowaniu o obniżenie etatu mam szansę na ochronę. W moim mieście jest jeszcze jedna placówka choć etatu brak. Czy powrót po zwolnieniu lekarskim zmienia moje prawa. Jestem pracownikiem ze stażem ponad 10 lat u tego pracodawcy, umowa na czas nieokreślony, dziecko 1.5 roku.

 6. Dzień dobry,
  Pani Magdaleno, temat jest złożony ale moim zdaniem jest o co tutaj powalczyć. Serdecznie zachęcam do prywatnego kontaktu (formularz kontaktowy na górze strony).

 7. Witam. Wracam do pracy po urlopie rodzicielskim 0d 14 grudnia i tego dnia chce złożyć wniosek o zmiane etatu na 7/8. Czy we wniosku mogę wpisać datę rozpoczęcia zmiany etatu od 01stycznia bo w grudniu chciałabym jeszcze wykorzystać urlop wypoczynkowy i 2 dni opieki na dziecko. Czy jak złożę wniosek 14 grudnia z datą 01 stycznia Czy pracodawca może mi wręczyć wypowiedzenie

  1. Dzień dobry,
   Pani Moniko, pracodawca ma obowiązek obniżyć etat nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku ale nie musi tego robić wcześniej.
   Moim zdaniem bardziej opłaca się najpierw złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, tym bardziej, iż pracodawca ma obowiązek go udzielić bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego, a w trakcie urlopu (na 21 dni przed powrotem do pracy), złożyć wniosek o obniżenie etatu. Proszę pamiętać, iż ochrona przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego etatu. Datę złożenia wniosku trzeba więc dobrze przemyśleć.

   Pozdrawiam, M.F.

 8. Witam! Po urlopie rodzicielskim przebywałam kilka tygodni na zwolnieniu lekarskim, aktualnie jestem na urlopie wypoczynkowym, a od 1 lutego mam zamiar iść na 3 miesiące na urlop wychowawczy, czy po tym urlopie wychowawczym mogę również skorzystać ze skrócenia etatu w kontekście uzyskania ochrony przed zwolnieniem? Dodatkowe pytanie, czy jeśli etat skrócę do 6/8 to wciąż przysługuje mi 2x 0,5h na karmienie, czy czas ten się skraca, przez mniejsza ilość godzin pracy w ciągu dnia?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Pani Olu, z obniżenia wymiaru czasu pracy można skorzystać w okresie gdy pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego, a więc także wówczas jeśli wykorzysta część urlopu wychowawczego a następnie zgłosi powrót do pracy. Okres ochronny trwa jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy (urlop wychowawczy+wykonywanie pracy w obniżonym wymiarze).

   Przerwa na karmienie uzależniona jest od długości dnia pracy. Jeśli czas pracy w danym dniu wynosi między 4 a 6 godzin wówczas przysługuje 1 półgodzinna przerwa, jeśli natomiast czas pracy wynosi więcej niż 6 godzin wówczas przysługują 2 półgodzinne przerwy.

   Pozdrawiam M.F.

 9. Dzień dobry, chce skorzystać z możliwości obniżenia etatu do 7/8. Po powrocie z urlopu rodzicielskiego, w pierwszej kolejności skorzystam z urlopu wypoczynkowego, podczas którego złożę wniosek o obniżenie etatu. Czy mój pracodawca ma obowiązek zgodzić się na obniżenie etatu, czy może odrzucić wniosek? Czy jeśli wniosek o obniżenie etatu napiszę na okres 12 miesięcy, mogę w przeciągu tych 12 miesięcy zmienić pracę ( czy wspomniany wniosek jest równocześnie gwarantem dla pracodawcy na moją pracę dla niego przez wspomniane 12 miesięcy – aktualnie mam umowę na czas nieokreślony, tj. okres wypowiedzenia 3 m-c)? Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry,
   Pani Mario, w przypadku o którym Pani pisze pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Zakaz rozwiązania umowy dotyczy tylko pracodawcy, Pani może wypowiedzieć umowę bez żadnych przeszkód. Zachęcam do częstych wizyt na blogu. Pozdrawiam, M.F.

 10. Wracam po macierzynskim do pracy,planuje zmniejszyć etat na 7/8.Pracuje w hotelu,gdzie pracodawca podpisał z pracownikami porozumienie,iż będą pracować za 80% wynagrodzenia i z automatu mają zmnięjszony etat na 7/8.Moje pytanie czy pracodawca może od mojego zmniejszonej wynagrodzenia pomniejszyc jeszcze moje wynagrodzenie o 20% za sprawą wynagrodzenia?

  1. Wraz ze zmniejszeniem etatu proporcjonalnie zmniejszane jest również wynagrodzenie (bo pracownik pracuje mniejszą ilość godzin). W Pani przypadku może Pani obniżyć etat do 6/8, 5/8 lub 4/8 (granica to połowa etatu). Pozdrawiam, M.F.

 11. Witam.
  Zaraz po macierzyńskim zmniejszyłam etat na 7/8 na całe 12msc. Czy po tych 12msc z automatu wracam na pełen etat? Czy muszę pisać pismo do pracodawcy o przywrócenie pełnego etatu? Będę wdzięczna za pomoc

  1. Pani Karolino, powrót do pełnego wymiaru czasu pracy powinien nastąpić automatycznie, nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku. Pozdrawiam, M.F.

 12. Witam,
  Analizuje złożenie wniosku na 7/8 etatu, czy przy pracy zmianowej 4 dni w tygodniu po 10 godzin od 7-17.30 bądź 17:30-4 pracodawca jest zobowiązany zapewnić mi pracę jednozmianową, bo na tym mi zależy szczególnie. Dodam, ze wraz z wnioskiem o zmniejszenie etatu będę składała wniosek o skrócenie czasu pracy ze względu na karmienie piersią. Pracuje jako kierownik i mój zespół byłby w innych godzinach? Czego w takiej sytuacji mogę się spodziewać lub zaproponować? Inne stanowisko? I ostatnie najważniejsze pytanie, czy w czasach pandemii może być odmowa ze strony pracodawcy? Ponoć w naszej korporacji jest zakaz spotykania się różnych zmian ze względów bezpieczeństwa. Gdybym przychodziła 5 dni w tygodniu miałabym styczność z wieloma zmianami.

  1. Dzień dobry, obniżenie wymiaru czasu pracy nie jest równoznaczne z modyfikacją rozkładu czasu pracy. Rozkład ustala bowiem co do zasady pracodawca. Wiele kwestii zależy jednak od tego jakie postanowienia znajdują się w umowie o pracę oraz regulaminie pracy. Pani sprawę musiał bym indywidualnie zbadać aby udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Zachęcam w tym celu do kontaktu prywatnego poprzez zakładkę „skontaktuj się ze mną” (u góry ekranu). Pozdrawiam M.F.

 13. Dzień dobry,
  Niedługo wracam do pracy i rozważam zmniejszenie etatu. Posiadam bardzo dużo zaległego urlopu wypoczynkowego (2 m-ce) .
  Czy mogę wnioskować o zmniejszenie etatu jeszcze przed wykorzystaniem urlopu?
  Jeżeli tak to czy urlop będzie obliczany proporcjonalnie do zmniejszonego etatu i tym samym wydłuży mi się urlop?
  Co w przypadku jeżeli po urlopie wypoczynkowym zdecyduje się przejść jeszcze na 2mce urlopu wychowawczego? Czy to w czymś przeszkadza?

  1. Dzień dobry,
   Pani Agato, wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu), a więc gdy obniżamy etat to obniżamy również ilość dni urlopu wypoczynkowego (art. 154 par. 2 Kodeksu pracy). Moim zdaniem korzystniejsze jest więc wykorzystanie najpierw urlopu wypoczynkowego a później (może to być jeszcze w trakcie urlopu), na 21 dni przed powrotem do pracy, złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. W trakcie urlopu wypoczynkowego warto podjąć decyzję – czy złożyć wniosek o urlop wychowawczy (można go wykorzystać max. w 3 częściach, czy też złożyć wniosek o obniżenie etatu w zw. z zamiarem powrotu do pracy). Pozdrawiam, M.F.

 14. Witam,
  Chciałabym złożyć wniosek o zmniejszenie etatu ale mam kilka pytań z tym związanych.
  Posiadam bardzo dużo zaległego urlopu i chciałabym go wykorzystać jednocześnie wrócić do pracy jak najpóźniej. Czy jeżeli złożę wniosek o zmniejszenie etatu przed wykorzystaniem urlopu to zostanie on odpowiednio proporcjonalnie obliczony do zmniejszonego wymiaru pracy i tym samym powrót do pracy mi się wydłuży?
  Dodatkowo możliwe że po urlopie będę musiała jeszcze przejść na miesiąc lub dwa na urlop wychowawczy. Czy będzie to wtedy możliwe?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Proszę prześledzić powyższe komentarze, podobne pytania już padały pod tym wątkiem 🙂 Pozdrawiam, M.F.

 15. Dzień dobry, mam następujący problem: pracownica jest zatrudniona w dwóch naszych spółkach w każdej ma pół etatu. z końcem października 2020 zakończyła urlop rodzicielski i rozpoczęła urlopy wypoczynkowe za 2018/2019/2020, a następnie złożyła od marca podania o urlop wychowawczy.
  Teraz wpadła na pomysł, że jednak chce wrócić do pracy i zadała pytanie o obniżenie etatu, ale nie ma czego obniżyć. Pracownica jest z gatunku roszczeniowychkombinatorów. W dziale w którym pracuje jest totalny bunt na wieść o jej planach.
  Pytanie: kiedy ma nam złożyć informacje o powrocie ewentualnie jakie pismo o anulowanie nie rozpoczętego jeszcze urlopu wychowawczego i czy jest chroniona bo ma pół etatu?

  1. Dzień dobry,
   Pani Ingo, zakładając, iż pracownica jest zatrudniona u 2 różnych pracodawców i u każdego z nich wykonuje pracę na 1/2 etatu, to faktycznie nie ma możliwości aby u któregoś z nich dodatkowo zmniejszyć etat korzystając z art. 186(7) Kodeksu pracy. Czyli zmiana etatu poniżej 1/2 wymiaru czasu pracy będzie wymagała porozumienia stron, a nie może zostać „wymuszona” przez pracownicę.
   Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.
   W razie gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania, serdecznie zachęcam do współpracy. Zakładka „skontaktuj się ze mną” znajduje się w górnym menu strony.
   Pozdrawiam, M.F.

 16. Witam, czy w trakcie pracy na 7/8 etatu po macierzyńskim można wnioskować o przywrócenie na pelny etat przed upływem 12 miesięcy?

  1. Dzień dobry, przepis nie reguluje kwestii powrotu do wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przed upływem 12 miesięcy. Mamy w tym względzie sporą różnicę zmian w doktrynie prawa. W mojej ocenie należy uznać to za dopuszczane o ile pracodawca wyrazi na taki wniosek zgodę. Pozdrawiam, M.F.

 17. Witam, 15 kwietnia skończył mi sie urlop rodzicielski i obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym do 31 lipca. Od 1 sierpnia planuje wrócic do pracy na 1/2 etatu, i rozumiem że wniosek musze złożyc 21 dni przed tą datą czyli 10 lipca. I od 10 lipca jestem chroniona przed zwolnieniem. Moje pytanie dotyczy tego okresu przed 10 lipca. Jesli dobrze rozumiem Ja teraz nie jestem chroniona i jesli nawet złoże teraz ten wniosek o obnizenie etatu od 1 sierpnia to pracodawca mnie moze zwolnic przed 10 lipca tak?

  1. Dzień dobry,
   Pani Tereso, pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 41 Kodeksu pracy). Ochrona nie obejmuje natomiast przypadku ew. rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (tzw. „dyscyplinarnego zwolnienia”). Ochrona jest więc podobna jak w przypadku pracownika, który złożył wniosek o obligatoryjne obniżenie wymiaru czasu pracy [art. 186(8) par 1 pkt 2 Kodeksu pracy].
   Pozdrawiam M.F.

 18. Dzień dobry,
  W połowie sierpnia kończy mi się urlop rodzicielski. Mam jeszcze 90 dni urlopu wypoczynkowego. Niestety firma ma kłopoty finansowe, nie wiadomo jak długo jeszcze pociągnie… Domyślam się że Pracodawca może przekazać mi wypowiedzenie w sierpniu. Chciałabym się zabezpieczyć i stąd moje pytanie. Co w tej sytuacji zrobić. Czy mogę od razu wnioskować o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, czytałam że w kodeksie pracy nie mogą mi tego zabronić i muszą się zgodzić. Po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, jeżeli nie znajdę nowej pracy, chciałabym wnioskować o obniżenie etatu na 7/8, na kolejne 12 miesięcy. Jest to forma zabezpieczenia przed zwolnieniem.
  Czy taka kolejność jest prawidłowa? Czy powinnam najpierw wnioskować o zmniejszenie etatu a później od razu iść na urlop wychowawczy? Będę wdzięczna za pomoc
  Pozdrawiam

 19. Witam, wniosek o zmiejszenie etatu sklada sie na okreslomy czas, czy po tym czasie jezeli chce wrocic na pelen etatt to pracodawca moze odmowic takiego powrotu ? I czy musze wtedy składać jakis wniosek?
  Pozdrawiam Ania

  1. Dzień dobry,
   Pani Anno, z obniżonego etatu pracownik może korzystać w okresie, w którym jest uprawniony do urlopu wychowawczego (maksymalnie 36 m.). Ochrona przed rozwiązaniem umowy trwa jednak tylko 12 m. Powrót do poprzedniego wymiaru czasu odbywa się automatycznie z mocy prawa, po ustaniu okresu który jest wskazany we wniosku. Nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych oświadczeń a pracodawca nie może tego zablokować (przynajmniej nie powinien bo jak wiadomo życie pisze różne scenariusze). Pozdrawiam, M.F.

 20. Dzień dobry,
  Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić mi powrót do pracy po urlopie rodzicielskim na część etatu na to samo bądź równorzędne stanowisko?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  1. Pracodawca ma obowiązek po urlopie rodzicielskim dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.
   Nie zmieniają się inne warunki, np. wymiar czasu pracy (etat). Obniżenie etatu może mieć jednak miejsce z wniosku samego pracownika, o czym mowa w moim artykule.
   Pozdrawiam, M.F.

   1. Czyli obniżenie etatu nie może wiązać się z degradacją stanowiska?

   2. Pracodawca ma pewną elastyczność w zakresie wskazania stanowiska pracy pracownika po powrocie z urlopu rodzicielskiego, jednak nie może obniżyć pracownikowi wymiaru czasu pracy. Taka zmiana wymaga zawarcia porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia warunków zatrudnienia.

    W indywidualnej sprawie polecam umówienie na wizytę, w celu otrzymania porady prawnej, wówczas dokładnie przeanalizujemy Pani przypadek. Pozdrawiam M.F.

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: